การแจ้งความจำนงสมัครสอบประจำปีการศึกษา 2556 ของโรงเรียนระยองวิทยาคม

ปฏิทินการทำงานสำหรับห้องเรียนปกติ
ชั้น ประเภทการรับสมัคร รับสมัคร สอบ ประกาศผล รายงานตัว มอบตัว
ม.1 ความสามารถพิเศษ 14-15 มี.ค. 56 16 มี.ค. 56 18 มี.ค. 56 18 มี.ค. 56 6 เม.ย. 56
สอบคัดเลือกและคะแนน O-NET 14-18 มี.ค. 56 23 มี.ค. 56 27 มี.ค. 56 27 มี.ค. 56 6 เม.ย. 56
เงื่อนไขพิเศษหรืออื่นๆ 14-18 มี.ค. 56 23 มี.ค. 56 27 มี.ค. 56 27 มี.ค. 56 6 เม.ย. 56
ม.4 นักเรียน ม.3 เดิม 13 ม.ค. 56 21 ม.ค. 56 1 เม.ย. 56 7 เม.ย. 56
สอบคัดเลือกและคะแนน O-NET
นักเรียน ม.3 โรงเรียนอื่น
14-18 มี.ค. 56 24 มี.ค. 56 28 มี.ค. 56 1 เม.ย. 56 7 เม.ย. 56
เงื่อนไขพิเศษหรืออื่นๆ 14-18 มี.ค. 56 24 มี.ค. 56 28 มี.ค. 56 28 มี.ค. 56 7 เม.ย. 56

ประเภทการสมัคร
 • กรอกใบสมัครผ่านระบบคอมพิวเตอร์ที่โรงเรียนระยองวิทยาคม ในวันสมัคร
 • กรอกใบสมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ตจากที่บ้าน
ขั้นตอนการสมัคร
 1. ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร โดยอ่านคำแนะนำ ประกาศจากทางเวบไซต์ หรือติดต่อได้ที่ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนระยองวิทยาคม
 2. กรอกใบสมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
 3. พิมพ์ใบสมัครและติดรูปถ่าย
 4. เตรียมเอกสาร หลักฐานต่างๆ ที่แจ้งไว้ในขั้นตอนการสมัครมายื่นในวันสมัคร
 5. ยื่นเอกสารทั้งหมดที่โรงเรียนในวันสมัคร
 6. ตรวจสอบผลการสมัครผ่านทางเวบไซต์
 7. ตรวจสอบผลการคัดเลือกผ่านทางเวบไซต์ของโรงเรียน
 8. กรอกเอกสารมอบตัวผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
 9. พิมพ์ใบมอบตัว นำมายื่นในวันมอบตัว
ประกาศ
ประกาศการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
ประกาศการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔

9 "; // $sql .= " and classquota.ctypeid = 1 "; $sql .= " group by bgcolor,classdesc,ctypedesc,nostudy"; $sql .= " order by classquota.classid,classquota.ctypeid "; $result = mysql_query($sql); $classid = 0; $k=0; while ($dbarr = mysql_fetch_array($result)) { if ($classid != $dbarr["classid"]) { echo ""; $classid = $dbarr["classid"]; } else { //echo ""; } echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; $quota[$k] = $dbarr["nostudy"]; $appform[$k] = $dbarr[4]; $k++; } ?>
สถิติข้อมูลการกรอกใบสมัคร
ระดับชั้น จำนวนที่เปิดรับจำนวนผู้กรอกใบสมัคร
"; echo $dbarr["classdesc"] . "
"; echo "ชั้น" . $dbarr["classdesc"] . "" . $dbarr["ctypedesc"] . "" . $dbarr["nostudy"] . "" . $dbarr[4] . "
" . $sum . ""; echo "1 : " . number_format($sum/$quota[$k],2) . ""; echo "" . number_format($sum/$appform[$k]*100,2) . ""; $k++; } echo ""; echo "ชั้น" . $dbarr["classdesc"] . ""; echo "" . $dbarr["ctypedesc"] . ""; echo "" . $quota[$k] . ""; $classid = $dbarr["classdesc"]; $classtype = $dbarr["ctypedesc"]; $sum=0; } //echo ""; //echo "ชั้น" . $dbarr["classdesc"] . ""; //echo "" . $dbarr["ctypedesc"] . ""; //echo "" . $dbarr["nostudy"] . ""; echo "" . $dbarr[4] . ""; $sum+=$dbarr[4]; } echo "" . $sum . ""; echo "1 : " . number_format($sum/$quota[$k],2) . ""; echo "" . number_format($sum/$appform[$k]*100,2) . ""; */ ?>

= '" . $curdate . "' "; $sql .= " order by classentryallow.classid, classentryallow.ctypeid "; $result = mysql_query($sql); if (mysql_num_rows($result) >0) { echo ""; } echo ""; while ($dbarr= mysql_fetch_array($result)) { echo ""; } echo ""; ?>
กรอกใบสมัคร
"; echo ""; echo "
"; echo $dbarr["ctypedesc"]; echo "
"; echo "

ตรวจสอบสถานะการสมัคร
บันทึกข้อมูลใบมอบตัว (สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือก)

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 038-618914 (สำนักงานวิชาการ) อ่านรายละเอียดในเว็บไซต์ www.rayongwit.ac.th
หรือประกาศการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2556 ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์หน้าห้อง
กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนระยองวิทยาคม